Sex en Carnaval

dur Cor van Casteren

Wè dè mé mekare te make hi, doar kan ik ’t unnen andere keer miskien nog wel es over hebben, mar nou he’k teminste oew aandacht…. Wè zén mén urste herinneringen oan carneval? Ik stô vûr de ételazjeroam van bazzar-Vugts…

Ik stô vûr de ételazjeroam van bazzar-Vugts die vol li en hengt mé carnevalsklèèr, huuj, mombakkesse, serpetines en confetti. Bloaw kiele (zonder stikkers erop toen nog), veul rooi tesneuziken mé lucefèrdeuskes (zwaluw), zwarte boerrepètjes met nog un mooi nèèj strak kurtonneke derin en mombakkesse, veul mombakkesse, van pjéroos, négers, sjinézen, hekse, wolve, vèrrekes, en nog veul méér.

Ik stòn mé munne rug noar die ételazje en prebeerde iets op te vange van de vùrbètrekkenden optocht. Ik zaat nie bé ons vajjer op zùn skouwers want ut waar krèk de beurt oan mén bruurke um doar te meuge zitte. Ik hoef mun ooge nie dicht te knèèpe um nog hoarskèrrup te kunne zien dè ik tusse unnen hòòp gróteminsebéén dur de wages èn lóópgroepe vùrbé zie komme.

Ík hà ók un mombakkes.Ut waar ùn gewóón gezicht, wè ge gewóón noemt dan hé ! Gewóón ùn blééj gezichje. Wè dè betrèft hà ik dè mombakkes nie op hoeve zette, ùn blééj gezichje hà ik toch mistal al.Mar dè waar nie ùt belangrijkste. Nèè…dieë reuk van dè ding. Zó apart! Gewóón ùnne reuk netuurlijk van dè kunststof woar toen zòn ding van gemakt waar èn miskien wèl ongezond zèllufs ùm lang in te ójjumme mar toch…ik vond ùm keilèkker! En al hadde zo’n mombakkes ùn halluf uur op en waar ie al zèiknat van oewen gecondenseerden ójjum en dróóp dè same mé oewe snot onder ùit die mombakkesekin èn pikte gè’t zówè af in dè ding…..ophoùwe..gewóón ophoùwe!

Ge hàtter mé zònnen optocht al gauw ùn poar ure stòn te blieke van de koûw en oew téén laage dik vort los in oew skoen vùr dè ge wir op haus oan gongt. Mar thaus waren `r dan wir kòikes en roggebrood mè zult mè die daag dus dè makte wir veul goewd…

Nou hé’k dun optocht al 28 joar nie mér gezien, teminste nie mér vanaf de kaant van de stroat.
Ik doe ál die joarre zèlluf al mee, èn dè’s nog veul mòòier ! Al die minse langs de kaant komme sprèss noar óuw kèèke, èn ès ge die oan ùt laage kunt maake mè oewe skônne waage of lóópgroep of gèkke ékt dan worde doar zèlluf ók blééj van. Dees joar worret de negenuntwintigste kéér dè we goan prebére úm veul Skorsbossers unne skónne zonduggemiddeg te bezùrrege.

Ik hoop mar dètter veul kiendjes langs de kaant stoan  èn dè die ùt allemoal éven skón zulle vèine ès wèllie toenderentijd. Moet lukke zùdde zegge, zoveul verskil ister nie. Ja, wèllie gòiden toen de rúllekes slingers(confetti) die we hà’n nètjes één vùr één noar de gróte wages. Nou hébbe ze de man ùn poar spuitbusse(!) mé serpetine. Spuitbusse ! En die spuite ze ùt liefste tusse de óge van de minse die méédoen in dùn optocht…

Mar dè heurt ‘r ammel bé zumme mar zegge, en út is te hope dè die snotape die nou langs de kaant stoan te kliere over tig joar ók gère meedoewn ín dùn optocht èn dè ik ze dan van aachter ùn roam van út Bèkkershaus vúrbé zie trekke.Ik zal trugdenke oan vruuger, oan bevùrbild twiduuzendènzés, toen ik zèlluf zón skón rol ha in dùn optocht, èn dan zal ik laage èn zwaaie, zwaaie mé bei mùn haand. Zékers te wéte.